Fasilitas Sekolah

NamaJenisJumlah#
Prasarana57
Meja SiswaSarana900
Kursi SiswaSarana1118
Meja GuruSarana88
Kursi GuruSarana90
Meja TUSarana10
Kursi TUSarana23ubah hapus
Papan TulisSarana27ubah hapus
Lemari / Filling CabinetSarana6ubah hapus
Komputer TUSarana6ubah hapus
Printer TUSarana6ubah hapus
Alat Peraga EkonomiSarana4ubah hapus
Alat Peraga GeografiSarana4ubah hapus
Alat Peraga Teknologi Informasi KomunikasiSarana2ubah hapus
Alat Peraga Pendidikan SeniSarana10ubah hapus
Mesin KetikSarana2ubah hapus
Alat Peraga Bimbingan dan PenyuluhanSarana4ubah hapus
Alat Peraga Muatan LokalSarana4ubah hapus
Alat Praktik Pendidikan AgamaSarana2ubah hapus
Foto CopySarana1ubah hapus
Alat Praktik Pendidikan JasmaniSarana5ubah hapus
Alat Praktik IPASarana5ubah hapus
KomputerSarana22ubah hapus
Alat Praktik Pendidikan SeniSarana5ubah hapus
PrinterSarana4ubah hapus
Alat Pendidikan Multimedia PPKnSarana1ubah hapus
Alat Pendidikan Multimedia Bahasa InggrisSarana1ubah hapus
Alat Pendidikan Multimedia Sejarah Nasional dan UmSarana1ubah hapus
Alat Pendidikan Multimedia MatematikaSarana1ubah hapus
Alat Pendidikan Multimedia FisikaSarana1ubah hapus
Alat Pendidikan Multimedia BiologiSarana1ubah hapus
Buku Pegangan Guru PPKnSarana4ubah hapus
Alat Pendidikan Multimedia EkonomiSarana1ubah hapus
Alat Pendidikan Multimedia GeografiSarana1ubah hapus
Buku Pegangan Guru Pendidikan AgamaSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra IndonesiaSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru Bahasa InggrisSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru Sejarah Nasional dan UmumSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru Pendidikan JasmaniSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru MatematikaSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru IPASarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru EkonomiSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru GeografiSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi KomunikasiSarana3ubah hapus
Buku Pegangan Guru Pendidikan SeniSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru Bimbingan dan PenyuluhanSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Guru Muatan LokalSarana4ubah hapus
Buku Pegangan Siswa PPKnSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa Pendidikan AgamaSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra IndonesiaSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa Bahasa InggrisSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa Sejarah Nasional dan UmumSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa MatematikaSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa IPASarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa EkonomiSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa GeografiSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa Teknologi Informasi KomunikasiSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa Pendidikan SeniSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa Bimbingan dan PenyuluhanSarana1020ubah hapus
Buku Pegangan Siswa Muatan LokalSarana1020
Buku Penunjang Pendidikan AgamaSarana2
Buku Penunjang Bahasa dan Sastra IndonesiaSarana2
Buku Penunjang Bahasa InggrisSarana2
Buku Penunjang Pendidikan JasmaniSarana2
Buku Penunjang MatematikaSarana2
Buku Penunjang IPASarana2
Buku Penunjang EkonomiSarana2
Buku Penunjang GeografiSarana2
Buku Penunjang Teknologi Informasi KomunikasiSarana2
Buku Penunjang Pendidikan SeniSarana2
Buku Penunjang Bimbingan dan PenyuluhanSarana2
Buku Penunjang Muatan LokalSarana2
Alat Peraga PPKnSarana5
Alat Peraga Pendidikan AgamaSarana4
Alat Peraga Bahasa dan Sastra IndonesiaSarana4
Alat Peraga Bahasa InggrisSarana4
Alat Peraga Sejarah Nasional dan UmumSarana4
Alat Peraga Pendidikan JasmaniSarana10
Alat Peraga MatematikaSarana4
Alat Peraga IPASarana4
Ruang Teori/KelasPrasarana18
Ruang Kepala SekolahPrasarana1
Ruang PerpustakaanPrasarana1
Ruang TUPrasarana1
Ruang Serba Guna/AulaPrasarana1
GudangPrasarana1
Ruang UKSPrasarana1
Ruang MultimediaPrasarana1
Laboratorium BahasaPrasarana1
Laboratorium IPAPrasarana1
Laboratorium KomputerPrasarana1
Ruang GuruPrasarana1
Ruang KeterampilanPrasarana0